Поиск авторов по алфавиту

Автор:Акоминат Михаил

Акоминат Михаил Племяннику Михаилу

4. Племяннику его господину Михаилу. Cod. Lavr. 134. Возлюбленный мой племянник, будь здоров и да преуспевают твои дела и всех сродников, если это возможно в такое время. Я отписал тебе с Фомой, с которым получил твое письмо.

Ἀποδεξάμην τὴν ἐν τῷ προτέρῳ γράμματι συμβουλήν σου ὑποτιθεμένην στήσαι τὰς ἀσκέπτους καὶ ἀδοκιμάστους χειροτονίας, καὶ οἷος ἦν τῇ ἀγαθῇ βουλῇ πείθεσθαι. Ἐπεὶ δὲ καὶ διὰ τοῦ ὑστέρου γράμματος ἠξίωσας προβολὴν ποιήσασθαι ἡγουμενείας καὶ τῆς Μάκρης παράδοσιν, ἐπῆλθε μοι πρὸς σὲ τὸ ποιητικὸν ἐκεῖνο ὑποφθέγξασθαι ἀνὴρ ὅδ’ οὐκέτ’ αὐτὸς ἐχνεύει...  καὶ τὸ γραφικὸν εἰ γὰρ ἅ ᾠκοδόμησα ταῦτα καθαιρῶ. Καὶ μοι

Принял к сведению даваемый тобою в прежнем письме совет — приостановить поспешную и без установленного искуса хиротонию, и желал бы быть в состоянии следовать доброму совету. Но так как в последующем же письме ты изволишь делать избрание на игуменство и предлагаешь заместить новым лицом монастырь Мавру, мне пришло на ум обратиться к тебе с тем поэтическим

 

 

70

ἔδοξας τῇ μὲν δεξιᾷ χειρὶ ἐπέχειν τὴν χεῖρα μου μὴ πρὸς χειροτονίαν ἐκτείνεσθαι τῇ δὲ λαιᾷ συστελλομένην βιάζεσθαι αὖθις εἰς ἔκτασιν. Τοῦτο δὲ πέπονθας οὐχ ὡς ἐλαφρός τις καὶ πρὸς τοὐναντία εὐμετάβολος, ἀλλ’ ἀξιώσεσι φίλων παραβιασθεὶς καὶ μαλακισθεὶς, ἵνα καὶ ἡμῖν ὡς ταυτοπαθὴς συγγινώσκῃς ἐπείσθην τοίνυν καὶ αὖθις. Πῶς γὰρ εἶχον ἀντέχειν πρὸς τὴν ὑμῶν τοσούτων καὶ τοιούτων ὅντων ἀξίωσιν, καὶ ἀνεθέμην τῷ Κομμολάρδῳ τὴν ἡγουμενείαν τῆς Μάκρης διὰ σιγιλλίου. Πλὴν τί ἐστι τὸ μονίδιον τοῦτο τοῦ ἐρήμου νησυδρίου πρὸς τὸν θαυμάσιον Κομμόλαρδον, ᾧγε οὐδὲ κτηματικὸν (—κὴ?) ἀποχρὴσει μονὴ καὶ σφόδρα πίων καὶ φερωνύμως αὐτῷ Λαρδούχαινα. Δέδοικα γοῦν μὴ τὴν αὐτὴν τῷ ἐν τῷ Κεραμεϊκῷ μεγαλομάρτυρι Γεωργίῳ πάθει (πάθῃ ?) ἐν βραχεῖ καὶ ὁ ἐν τῇ Μάκρῃ ἐξερήμωσιν. Εἰ γὰρ ἐκεῖνος καὶ ταῦτα τοῦ τιμιωτάτου καὶ αὐτοῖς τοῖς Λατίνοις αἰδεσίμου κῦρ Λουκᾶ προεστῶτος αὐτοῦ οὐ διέφυγε τὸ ἀφανισθῆναι, πῶς ὁ ἐν Μάκρῃ διαφεύξεται παρὰ μαθητου τοῦ κυροῦ Λουκᾶ εἰς νομὴν κατεχόμενος.... ἀμέλει τοι μετόχων ὁ ἐν τῇ Μάκρῃ ἁγίου Γε-

изречением... и с выражением писания; разрушу ли я сам, что построил? Ибо мне кажется, что правой рукой ты удерживаешь мою десницу, чтобы она не простиралась для хиротонии, а левою насильно опять выпрямляешь ее. Не из легкомыслия и не по непостоянству ты делаешь это, но из слабой угодливости в друзьям.... И я снова убедился, что в этом ты выдаешь свое сходство со мной. Ибо как было устоять и мне, чтобы не сделать угодное вам, таким и стольким и не утвердить указом игумению Макры за Коммолардом? Но какое значение имеет этот маленький монастырь на пустынном острове для Коммоларда дивного, которому недостаточна и богатая и доходная обитель, равная самой Лардухене? Я боюсь, чтобы обитель Макры не постигло вскоре тоже опустошение, как монастырь страстотерпца и великомученика Георгия в Керамике. Ибо если этот монастырь подвергся разорению, хотя в нем начальствовал честнейший и самими латинянами уважаемый господин Лука, то как из-

 

 

71

ωργίου ἔσται τοῦ ἐν τῷ Κεραμεϊκω τρόπον ἔτερον ὡς τῆς αὐτῆς δηλονότι συμμεθέξων παντελοῦς ἐξερημώσεως. Ἀλλ’ οἶον ἐν τῷ μεταξὺ ἀνεμνὴσθην ἅκουσον πάλαί ποτέ πολλῶν ἐνοχλησάντών, ἠβουλήθην τοὺς ἐν τῷ νὴσῳ τούτῳ (?) προσκαθημένους μοναχοὺς ἐξῶσαι καὶ πανέρημον καὶ πάντη ἀοίκητον ἐᾶσαι, καθότι τοῖς πειραταῖς θαλασσοκρατοῦσι τηνικαῦτα φίλιον ἦν ἐνδαίτημα καὶ λόχος ἐπὶ τοῖς παραπλέουσι δέξιος καὶ κατὰ τῶν παραλίων τῆς Ἀττικῇς ὁρμητήριον ὑπερδέξιον. Ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ ἐπηκολούθησε καὶ ἔργον τῇ βουλῇ, νῦν δὲ ὅτε βουλόμεθα σώζεσθαι ἴσως ἀπολεῖται εἰκότα στοχαζόμεθα, τὰ δὲ εἰκότα οἷα τέ ἐστι καὶ γενέσθαι καὶ μὴ. Ὅθεν ὑμεῖς οἱ μεσιτέυσαντες ὀφείλετε παρεγγυὴσασθαι καὶ νουθετῆσαι τὸν Κομμόλαρδον τὰ εἰς σύστασιν τοῦ μονιδίου διαπράττεσθαι ... Παραπλησίως οἷμαι ταύτῃ καὶ τὸν Κομμόλαρδον ἀπολογίαν ποιήσασθαι, εἴποτε ἐξερημώσας τὴν Μάκρην ἐγκληθείη παρὰ τίνος. Οὐκ ὀκνησει γὰρ ἡ τροχαλὸν ἀγορεύουσα γλῶσσα θρασυστομῆσαι καὶ ἐρεῖν, ὡς οὐ μοναχικὸν ἀλλὰ πειρατικὸν ἐνδιαίτημα διέφθειρα, οὐδὲ μοναστήριον ἀλλ’

бежит подобной участи Maкра, управляемая учеником господина Луки. В Макре находится другая обитель св. Георгия, чем в Керамике, так что оба монастыря могут подвергнуться одному и тому же опустошению. Но выслушай, что я вспомнил между тем. Прежде как-то, в трудных обстоятельствах, я хотел выселить находящихся на этом острове монахов и оставить его совсем пустынным и необитаемым. Ибо господствовавшие тогда на море пираты излюбили его, как место стоянки и удобную засаду для мимо проходящих судов, и как прочную опору в нападениях на береговую область Аттики. Но тогда не приведен был в исполнение этот проект. Ныне же, когда ищем на нем спасения, погибает: так удачны наши планы! Это ваше дело—переговорить с Коммолардом и внушить ему меры для поддержания монастыря».— следуют две басни, нравоучение которых состоит в том, что нравы не переменяются с переменой обстановки.— «Я думаю, что Коммолард всегда найдется прине-

 

 

72

ὁρμητήριον ἀφ’ οὗ πάντες οἱ κατὰ θάλατταν λησταὶ τῶν τε νήσων καὶ τῶν παραλίων κατέτρεχον — Συνεύχεσθε καὶ ἄλλως δὲ συναγωνίσασθέ μοι ὡς ὑμῖν ἔξεστι ἀπαλλαγῆναι με τῆς παπαοικῆς τῶν Ἀθηναίων μοχθηρίας, ἥτις μετὰ τὰς τόσας χειροτονίας κληρικῶν, ἱερέων, διακόνων καὶ περὶ ὀφφικίων τῶν χηρεύοντων παρέχει μοι πράγματα, καὶ οὐκ ἐμοὶ μόνῳ ἀλλὰ καὶ τῷ ἐπισκόπω καὶ τοῖς ἅλλοις τοῖς ἐπὶ δυσὶν ἢδη ἐνιαυτοῖς ξεναγοῦσιν ἡμᾶς προσθήκη γὰρ τοῖς ἀνδράσι τοῦ ἡμετέρου βάρους γίνονται. Καὶ οἱ καθ’ ἐκάστω διαπεραιούμενοι διὰ χαριστικα(τα) καὶ κληρικάτα καὶ ὀφφίκια οὐ μόνον ἐν καίρῷ τούτῳ τρεφόμενοι παρ’ αὐτῶν ἀλλὰ καὶ μεσιτεύειν ἐπὶ τοῖς αὐτῶν ψυχροῖς θελὴμασι....—Εἴπερ ἐδυνάμην μετέβην ἅν ἐντεῦθεν, ἵνα καὶ οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἀνέπνευσαν τῆς περὶ ἡμᾶς καὶ δι’ ἡμᾶς ὀχλὴσεως καὶ ἡμεῖς τῆς παρὰ τῶν μοχθηροτέρων κληρικῶν.

сти оправдание, если кто будет его обвинять за опустошение Мавры. Ибо увертливый и дерзкий язык не преминет сказать: я разрушил не монашескую обитель, но пристанище пиратов, не монастырь, но операционный базис, откуда все морские разбойники, нападая на острова и на прибрежные селения. — Помолитесь со мною и помогите мне всеми, зависящими от пас средствами, освободиться от разнообразной назойливости афинян, которые слишком надоедают мне с хиротонией клириков, священников, диаконов и с определениями на вакантные должности. Они обременяют не меня одного, но епископа и других, которых гостеприимством вот уже два года я пользуюсь. Они отягчают для названных мужей бремя, которое мы на них возложили. Каждый раз, как прибывает толпа, ищущая или клириката или других должностей, они не только должны кормить ее в это время, но еще удовлетворять ее капризам. — Если бы мог, переселился бы отсюда, дабы и этим людям дать возможность

 

 

73

 

вздохнуть от беспокойства, которое причиняют им из-за меня, да и самому отвязаться от надоедливых клириков.


Страница сгенерирована за 0.24 секунд !
Map Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Правообладателям
Контактный e-mail: odinblag@gmail.com

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.