Поиск авторов по алфавиту

Автор:Акоминат Михаил

Акоминат Михаил Сыну Георгию

2. Сыну его господину Георгию 2).Cod. Lavr. Fol. 125. «Переселившись отсюда в Каристин, ты еще не извещал, как

2) Само собой разумеется, речь идет о духовном, а не о плотском сыновстве. В письме Т σεβαττῷ κυρ Μανουърλ τῷ Ὑαλέᾳ (Ὑαλῷ), Cod. Lavr. fol. 136, Михаил говорит об этом: εἰ γὰρ καὶ πατὴρ οὐκ ἐγενόμην, ἀλλ’ οἰδα τὰ ἐπὶ τοῖς παισὶ τῶν πατέρων σπλάλ χνα.

 

 

65

идут твои дела». — Пропуская затем большую часть этого письма, любопытную со стороны педагогики и книжного обучения того времени, переходим прямо к указаниям на исторические факты.

Τέλειος μὲν γὰρ λόγιος ὁ τὴν γνώμην μὲν καταπυκνώσας ἐπιστημονικοῖς θεωρήμασι, τὴν δὲ γλῶτταν εὖ ἀσκήσας, ἐξαγγελέα λιγύφωνον, εἰ δέ τις ἀποπίπτειν τοῦ τελείου κινδυνεύει, μὴ τὴν γλῶτταν γοῦν ἔστω τὸ παράπαν ἀπαίδευτος, ἀγαπάτω δὲ καὶ εἰδωλον μορίου πολιτικοῦ κατέχων καὶ μάλιστα νῦν, ὅτε τῶν καθ’ ἡμᾶς ἄρχειν πόλεων ἡ πάλαι θρυλλουμένη ἀποβαρβάρωσις· καὶ οὐδ’ ἐν εἰδώλοις ἀμυδροῖς τὰ τῶν χριστιανῶν ἀληθῆ πολιτεύματα φαντάζονται, οἴχονται δὲ ὡς ἐξεγειρομένου ἐνύπνιον. Φεῦ τῆς κοινῆς διαφθοράς, φεῦ τῆς δευτέρας τοῦ παντὸς κατακλύσεως! Πῶς ἐγένοντο εἰς ἐρὴμωσιν ἐξάπινα πόλεις φιλόχριστοι, πόλεις ἐν αἷς χάριτες σοφίας παντοδαπῆς ἐχωροβάτουν καὶ μοῦσαι καὶ θέμιδες; πῶς εἰς οἰκίδιον λεόντων μετεσκεύασθησαν, μᾶλλον δὲ ἐχίνων καὶ ὀνοκενταύρων κατὰ τοὺς προφητας;  Καθότι καὶ γλὡττῃ ἐκοσμεῖτο τὸ Ἐλλην καὶ οὐχ ὡς οὗτοι ἀξύνετα ἡμῖν βατταρίζουσιν, οἷα κανθήλιοι ἐννεάμυκλοι ὀγκώμενοι καὶ βρωμώμενοι; Ἀλλ’

Совершенно образованным называется тот, кто обогатил свой ум научными теоремами и кто хорошо образовал свой язык, этого громкого вестника; в противном же случае есть опасность не достигнуть совершенства. Итак, не оставляй в совершенном нерадении язык, настойчиво будем любить и тень политического организма, в особенности ныне, когда и наши города впали в издревле пресловутое варварство, и когда истинные христианские политии (государства) не представляются воображению даже в тусклых образах и исчезают как сновидение при пробуждении. Увы, какое общее растление! увы, второй всемирный потоп! Как могло случиться, что вдруг запустели христолюбивые города, в которых водились хоры харит воякой мудрости и музы и фемиды? Как они превратились в жилище львов, лучше—змей и онокентавров, как говорят пророки?.... Украше-

 

 

66

οὐ χρὴ παρὰ τοῦτο ὥσπερ ἀπ’ ὄνου πεσόντας μόνον θρηνεῖν καὶ τοῦ λόγου καταμελεῖν παρασυμβαλλομένους τοῖς κτήνεσι, μήτε μὴν σοφίας ἐπιλαθέσθαι, κἂν οἱ δοκοῦντες ἄρχειν ἡμῶν οὕτως αἱσθάνωνται λόγων ἀρμονίας, ὥσπερ καὶ λύρας ὄνοι τὸ παροιμιαζόμενον, ἀλλὰ μᾶλλον ἀρετῇ καὶ λόγῳ ἐπικοσμεῖσθαι, τοῖς οἰκείοις τοῦ κατ’ εἰκόνα χαρακτῇρσιν. Οὕτω γὰρ ἅν παρ’ ἀληθείᾳ δικαζούσῃ ὄντως ἡμεῖς μᾶλλον ἄρχειν τῶν κατεξουσιαζόντων ὡς καὶ τῶν θηρίων κριθείημεν. Εἰ γὰρ καὶ φρούρια κατειληφότες καὶ ἐρυμνὰ, οἴονται ἄρχειν οἴς ἀδικοῦσιν ἁρπάζοντες χρήματα, βρώματα, ἀλλ’ οὐ κυρίως ἄρχοντες παρὰ τοῦτο, ὡς οὔτε φυσικῶς οὔτε χειροτονητῶς προεδρεύοντες, ὅτι μηδὲ λέοντες ἢ παροάλεις ἤ λύκοι ταῦτα δρῶντες ὀνύχων καὶ ὀδόντων ἀκμῇ ἄρχειν ἀνθρώπων δικαίως ἄν νομίζοιντο. Ὁσον οὖν αὐτοὶ εἰς τὴν παρὰ φύσιν θηριωδίαν φυσιοῦνται, τοσοῦτον ἡμεῖς εἰς τὴν κατ’ εἰκόνα φυσικῆν ἀρχὴν ἐξευγενιζώμεθα, καὶ οὐκ ἄν ἡμῶν ὄντως ἄρξωσι, κἄν τὰ ἡμῶν πάνθ’ ὁμοῦ χρήματα ἐξιδιωσάμενοι, γυμνωτέρους ὑπερκαταλίπωσιν ἤ καὶ τῆς δορᾶς αὐτῆς τῶν σαρκῶν ἡμῶν ἅψωνται....

нием эллина был его язык; что же такое они, которые барабанят на непонятном нам языке, как ослы—девятилетки ржут надуваясь? Но нам не следует поэтому плавать подобно тем, которых лягнул осел, и презирать слово, как животные; нельзя забыть и мудрость, хотя бы те, которые считают себя нашими господами, также чувствовали гармонию слов, как ослы музыку, по пословице. Более же будем украшать себя добродетелью и образованием,—нашими собственными первообразными качествами: так мы по справедливости и по сущности будем властвовать над нашими повелителями, как над зверями. Захватив крепости и замки, они думают повелевать посредством насилия, похищая имущества и пищу. Но в этом то и заключается непрочность их господства, так как они не имеют ни природных, ни от других (собственно от народа) унаследованных прав. Никто же не скажет, что львы, пантеры или волки властвуют над людьми, хотя бы они когтями и зубами делали тоже, что и

 

 

67

 

наши повелители. Итак, сколько они надмеваются своим противоестественным зверством, столько же мы облагораживаемся в натуральную первообразную власть. И никогда не удастся им по существу господствовать над нами, хотя бы они присвоили себе все наши стяжания, хотя бы оставили нас нагими или коснулись бы самой плоти нашей!


Страница сгенерирована за 0.25 секунд !
Map Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Правообладателям
Контактный e-mail: odinblag@gmail.com

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.