Поиск авторов по алфавиту

Автор:Акоминат Михаил

Акоминат Михаил Феодору Дуке

III. Славному господину Феодору Дуке, τῷ κρατίστῳ κῦρ Θεοδώρω τῷ Δούκᾳ. Cod. Laur. Fol. 155.

Τὶς εἰμι ἐγὼ κύριέ μου, ὅτι τὸ μεγαλεῖον τῆς σῆς ἀντιλήψεως περιστοιχιζόμενον παρὰ τῶν κύκλῳ ἐφεδρεύοντων πολεμίων καὶ μυρίαις φροντίσι τε καὶ ἐκστρατείαις ἀνθελκόμενον... ὅπως τὸν θεόθεν αὐτῷ πεπιστευμένον κόσμον διατηροίη Ἰταλικῆς τυραννίδος ἐλεύθερον, ἔπειτα καὶ ἐμοῦ φιλανθρώπως ἐπέστραπται καὶ μνείας πεποίηται καὶ γράμμασι προσφωνεῖ καὶ εἰς ἑαυτὸν προσκαλῆ, ἄνθρωπον πάλαι μὲν βίω τεθνηκότα καὶ ἀπὸ καρδίας

Кто я, господин мой, что твоя высокая милость, стесняемая врагами, со всех сторон окружающими и развлекаемая бесчисленными заботами и походами и не знающая отдыха в попечении о том, как сохранить вверенный ей Богом мир свободным от латинской тирании, вспомнив, человеколюбиво обратилась ко мне и взывает письмом, приглашая меня к себе—меня, человека давно уже умершего для жиз-

 

 

57

μικροῦ πάντων ἐπιλελησμένον ὡσεὶ νεκρὸν, ὅς ἐξ οὗ δήτα τῶν Ἀθηνών ἀπελήλαμαι, δέον ἀναλαβέσθαι προφητικῶς τὰς πτέρυγάς μου... Μὴ πρωτάτω τοῦ ποιμνίου διὰ τοὺς ἐπίπεπτωκόχας θῆρας ἀποδράναι ὡς μισθωτὸς ἅντικρυς, ἀλλὰ περὶ τὰ ἀντίπορθμα τῆς Ἀττικῆς νησία διαπαροικῆσαι καὶ ἀπ’ αὐτῶν ὡς ἀπό τινων σκοπιῶν ἡλιβάτων ἐπισκέπτεσθαι τὸν παναθηναϊκὸν ὄλεθρον καὶ ὡς οἷόν τε προσβοηθεῖν. Καὶ μὲν δὴ καὶ παροίκησα ἔτος τουτί δωδέκατον ἐν γειτόνων ταῖς Ἀθήναις, ἔλαθον δὲ οὐδὲν ὀνάμενος ἐντεῦθεν, ὅτι μὴ ὀδύνας καὶ σφακέλους, οἰμωγὰς γὰρ καὶ κοπετοὺς τῶν δαπανωμένων τέκνων μόνον οὐχ ἐώρων καὶ ἤκουον καὶ τὰ σπλάγχνα ἐσπαρασσόμενα συμπαθαινόμενος... ὅπερ καὶ αὐτὸς παθεῖν παρὰ βραχὺ κεκινδύνευκα. Πέρυσι γὰρ τολμὴσας ἀφικόμην Ἀθηναζε, καὶ εἰ μὴ θᾶττον ἐκεῖθεν ἀπέπτην, τοῖς Ἰταλικοῖς ἀν ἂδοῦσιν ἐγεγόνειν κατάβρωμα καὶ αὐτός. Ὡς οὖν ἔγνων ὀψὲ μήτε τοὐμῷ κλήρω ὄφελός τι γινόμενος καὶ ἐμαυτῷ διακενῆς παρέχων πράγματα, ἐμάκρυνα φυγαδεύων ἐκεῖθεν καὶ δεῦρο ἐκκομισθεὶς ὡς ἔν τινι σωρῷ τῷ ἱερῷ τῷ δε φροντιστηρίῳ οἶον ἐν-

ни и погребенного в сердце почти всех с тех пор, да, с тех пор, как я был изгнан из Афин. И мне следовало бы нестись на крыльях на твой зов. Почему же я так не сделал? — Дабы не удалиться, подобно наемнику, на большое расстояние от стада по причине нападения зверей, но, пробивая на ближайших к Аттике островах, смотреть отсюда, как-бы с некоторой скалистой башни, на всеафинское истребление и оказать помощь, если представится возможность. И вот уже двенадцать лет я провел вблизи от Афин, но пользы отсюда не вышло никакой: только вопли и в ужас приводящие стоны и крики изводимых детой пришлось мне слышать, и видеть и терзаться муками от сострадания. Да и самому мне едва не случилось перенести подобные же бедствия. За год перед сим я осмелится прибыть в Афины; и если бы со всею поспешностью не удалится оттуда, то попался бы на зубы итальянцам. Увидев потом, что не могу принести никакой пользы моему клиру, да и себе до-

 

 

58

τέθαμμαι καὶ συνδιάγω τῷτε πανοσιωτάτῳ καθηγουμένῳ καὶ αὐτὸν ἀδελφότητι.

ставляю тщетные хлопоты, я покинул все это и нашел приют в сей священной обители, где как погребенный провожу жизнь с всечестнейшим игуменом и его братией.

Мы молимся Господу, чтобы Он отразил со всех сторон окружающего твою державу неприятеля и сохранил твой удел совсем недоступным для итальянцев. Да будет на них всегдашний страх, что ты первый сделаешь на них нападение».—Сказав далее о своих старческих немощах, препятствующих предпринять путешествие, продолжает:—«И это не помешало бы мне исполнить твою волю, если бы не присоединилось новое затруднение.

Ὅτε ἐξ Εὐβοίας ἀφικνούμην δεῦρο συμβέβηκεν εἰς τἀυτὸ κεφαλὰς τῆς Ἑλλάδος ἀθροίζεσθαι, οἶς καὶ ἡ ἡμετέρα μετάβασις ἀκουστὴ γενομένη ὑπόνοιαν ἐνέβαλεν ὡς οὐχ ἐτέρωσε, ἀλλ’ εὐθὺ τῆς σῆς ἀντιλήψεως φέρομαι δήπουθεν, καὶ οὐ μικρῶς ἐμπικραινόμενοι τῷ ἀκούσματι ὡς οἱ παρατυχόντες δεδηλώκασι, δῆλοι ἦσαν κακόν τι μέγα ἀνταποδοῦναι τοῖς τε συνοδεύσασιν ἐμοῖς ἀνεψιοῖς καὶ τῇ ὑποδεςαμένῃ με ταύτῃ εδαγεστάτῃ μονῇ. Ἐντεύθεν δειλαινόμενοι οἵτε ἐμοὶ προσγενεῖς καὶ ὁ πανοσιώτατος καθηγούμενος μήποτε ἐκ τῆς καχυπόπτου ταύτης ὑπονοίας τὴν ἀμυναν εἰς αὐτοὺς ἐπενέγκωσι, προχειρότατοι γάρ εἰσιν ἁπάντων βαρβαρών ἀνασκολοπί-

Случилось, что, когда я прибыл сюда из Евбеи, здесь же собрались главари Эллады, которые, когда разнесся слух о моем перемещении, возымели подозрение, что я направляюсь не в другое какое место, а именно к твоей милости. И не мало досадуя из-за таких слухов, что и заметили мимоходом, они не скрывали намерения сделать какое-то большое зло и сопутствовавшим мне, моим племянникам и приютившей меня сей священной обители. Мои родственники и всечестнейший игумен перепугались, как бы в следствие такого ложного подозрения не стали им мстить. Ибо эти люди без всяких

 

 

59

ζειν καὶ συμφοράς ἐσχἄτας «τέρας ἐπιτρίβειν καὶ διὰ μόνην ὑπόνοιαν, παρενέβαλον ἑαυτοὺς ἐγγυητὰς ὡς οὐ ποῤῥωτέρω τῆς μονῆς τοῦ Κομνηνοῦ μεταβήσομαι καὶ οὕτω τὸ ἀγριαῖνον αὐτοὺς σκάνδαλον διεπράϋναν. Ἐπεὶ γοῦν ταῦτα τρόπον δὴ τοῦ τὸν διαπέπρακται, εἴπερ κατὰ τὸ ἐπίταγμα τῆς αὐθεντείας σου ἐνθένδε μεταχωρήσω, αὐτόθι τῷ μὲν μεγαλείῳ τῆς σῆς ἀντιλήψεως εἰς οὐδὲν ὄφελος ἔσομαι, τοῖς δὲ προσγενέσι παραίτιος ὀλέθρου γενήσομαι. Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ τῇ σεβασμίᾳ τῇδε μονῇ ὅχλησιν προξενήσας, οὐκ ἀγαθὰς τῆς εἰς ἐμὲ φιλοφροσύνης καὶ παντοίας δεξιώσεως ἀποδώσω χάριτας, λαβὰς διαβολῆς δεδωκὼς κατ’ αὐτῆς τοῖς Ἰταλοῖς, οἵ καὶ ἄλλως ἀεὶ ἐνεδρεύουσι ταύτῃ καὶ διψῶσι πρὸς τὸ κακοποιῆσαι ὁποιασοῦν λαβέσθαι προφάσεως. Ἅπερ δὴ φυλαττόμενος πρὸς ἀνάγκης μὲν ἔχω προσμένειν ἐνταῦθα, ἕως ἄν εἰ καὶ τῷ θεῷ δοκεῖ τὰς ὑπολοίπους ὀλίγας καὶ πονηρὰς ἡμέρας ἐκμετρησαι μοχθηρὰς μου ζωῆς....

объяснений готовы взять под стражу и по одному подозрению причинить самые крайние несчастия. Они предложили себя в поручители, что я не уйду далее обители Комнина и таким образом укротили бешеный напор их. В следствие этих обстоятельств, если бы по твоему приказанию я переселился отсюда, то, не имея чем быть полезным твоей милости, я оказался бы виновником гибели моих сродников. Мало того, причинил бы вред и сей честной обители и не хорошо бы отплатил ей за благорасположение и за всю приязнь, подав итальянцам повод к наветам на нее. А они и без того всегда злорадствуют ей и ждут только какого-нибудь предлога причинить зло. Боясь этого, я по необходимости должен оставаться на месте, пока Господу угодно будет измерить остальные, немногие и злые дни тяжкой моей жизни.


Страница сгенерирована за 0.22 секунд !
Map Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Правообладателям
Контактный e-mail: odinblag@gmail.com

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.