Поиск авторов по алфавиту

Автор:Акоминат Михаил

Акоминат Михаил Императору Ф. Ласкарису

48

3. Восточному императору Ласкарису, τῷ βασιλεῖ τῷ Λάσκαρι τὴς ἀνατολῆς, Cod. Lavr. Fol. 162.

Τολμηρῶς ἀναφέρω, δέσποτα, κύριέ μου καὶ βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας ζῆθι.... Σὺ γὰρ ἐταμιεύου παρὰ τῆς ἀνωτάτου προνοίας ἐπὶ τὴν καθ’ ἡμᾶς γενεὰν τὴν ἐκ χειρὸς Κυρίου πιοῦσαν ποτήριον θυμοῦ, ἵνα τὸ σὸν κράτος ὑπερασπίζηται καὶ ὑπερμάχηται τοῦ αὐτόθι κόσμου, ὅνπερ ἐφύλαξε διὰ σοῦ ἐλεύθερον δουλείας ἰταλικῆς. Καὶ μακάριος συ ὅτι ἀνταπέδωκας τὸ ἀνταπόδομα, ὅ ἀνταπέδωκεν ἡμῖν ἥτε ἰταλικὴ σύγκλυς πανσμερμία, καὶ πρὸς τούτοις ἡ περσικὴ εἰτ’ οὖν ἀποικία σκυθικὴ, ἥ τοῖς ἀσιανοῖς κακὴ παρενάσσατο γείτων, ὡν οὐδετέρᾳ μοίρᾳ προσέβαλον εὐθαρσῶς οἱ πρὸ σοῦ βασιλείς, ἀλλ’ οὐ μόνον λέγω τοὺς προσεχῶς πρὸ σοῦ βασιλεύσαντας ἔνα ἢ δύο.... οἱ παρέλαβον μὲν ὅλην τὴν ἐπικράτειαν τῆς ῥωμαικῆς ἀρχῆς μεθ’ ὅπλων μυρίων καὶ συγγενείας ἀμυθήτου καὶ στρατοπέδων ἀναρίθμητων καὶ θησαυρών ἀποκρύφων, οὐδὲν δὲ τῆς τοσαύτης παρασκευῆς ἅξιόν τι κατώρθωσαν, ἀλλ’ ὥσπερ ὑποτελεῖς καὶ τοῖς ἐτησίοις φόροις τὴν εἰρήνην ὠνούμενοι ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει ἐπανηγύριζον

Владыко мой и царь, во веки живи! В высшем совете суждено было сберечь тебя для нашего рода, испившего от руки Господней чашу гнева, дабы твоя держава прикрыла и защитила здешний мир, сохраненный тобой от итальянского порабощения. И блажен ты, за то, что отдал воздаяние, которое воздала нам итальянская разнородная толпа (смешанная сволочь) и с нею персидская или скифская колония, которая втиснулась злым соседом между азиатами. Бывшие прежде тебя цари никогда не выступали против них с мужеством, разумею не только тех, которые незадолго до тебя царствовали, одного или двоих, но и более ранних. Они приняли всю область римской империи с бесчисленным вооружением, с богатым родством, с безмерными военными силами и с сокровищами, и ничего не совершили, соответственно таким богатым средствам. Но подобно вассалам, покупая мир каждогодною данью, проводили длинные годы в

 

 

49

μακροῖς ἔτεσι καὶ ἱπποδρομίαις ἀνεπόμπευον. Ὓστερον δέ ποτέ ὁ μακαρίτης κῦρ Μανουὴλ ἐτόλμησεν εὐθὺ τῆς πρὸς τὸ Ἰκόνιον φερούσης ἅψασθαι, καὶ τἱ λέγειν τὰ ἐντεῦθεν συμβάντα; Ἐκεῖνο γὰρ καὶ μόνον εἰπεῖν ἀρκεῖ, ὅτι ὅν ἐπεσύρετο μύριον ὄχλον ἐν τῇ ἐκεῖ που φάραγγι κατέστρωσε, καὶ αὐτὸς ἀντεστράφη μετ’ αἰσχύνης οὐ φορητῆς. Ὅθεν δοκῶ μοι καὶ χάριτας ὁμολογεῖν σοι τὴν ἁγίαν ἐκείνου ψυχήν, ὅτι πλείους τῶν τότε πεσόντων οὐ μόνον διὰ τῶν σῶν χειρῶν ἀντεκατέστρωσας πολεμίους, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τοῦ δυνάστου τὴν κεφαλήν ἀπέκοψας, καὶ μοι ἔπεισεν ἐλευθέρως εἰπεῖν ὅ φρονῶ καὶ παραιτοῦμαι τὴν νέμεσιν.... Οὗτοι γὰρ μόνοι μέχρι μακροῦ τοὺς πολεμίους κατηγωνίσαντο καὶ τὰ μέγιστα τῶν ἐθνῶν δουλωσάμενοι ἀήττητοι διαμεμενήκασι.... Οὐκ Ἰταλοὺς μόνους, ἀλλὰ καὶ Πέρσας, ὡς εἰς μίαν γὰρ ὁμαιχμίαν ἐληλυθότας κατὰ σοῦ τοῦ Χριστοῦ κυρίου καὶ ὡς ἐν δικτύῳ μέσον περιειληφότας αὐτὸς οὐκ ἐδειλίασας.... Ταῦτα τὰ θαυμαστὰ κατορθώματα καὶ διηγήματα καὶ ἔτι τὸ παρὰ πάντων ἐλπιζόμενον καὶ εὐχόμενον, τὸ ἐγκαταστῆσαι διὰ σοῦ τὸν θρό-

Константинополе и забавлялись конскими ристалищами. Напоследок, как-то блаженный царь Мануил осмелился коснуться дороги, ведущей в Иконий. Зачем и говорить о том, что из того вышло? Достаточно сказать одно то, что, положив в одном ущелье, следовавшее за ним бесчисленное войско, сам возвратился с невыносимым позором. Я думаю поэтому, что святая его душа воссылает тебе благодарность, что ты не только погубил значительно большую массу неприятелей, чем сколько он потерял тогда, но и отсек голову самому султану.— Никого из Царей не могу приравнять к тебе, разве Василия Болгаробойцу и Ираклия.—Одни они поразили всех неприятелей и, поработив величайшие народы, сами остались непобежденными ... Но ты начал дело без всяких средств и не пал духом не перед итальянцами только, но и перед персами, вошедшими как-бы в союз и опутавшими тебя точно сетью. Такие удивительные подвиги и повествования, равно и то, на что все надеются и чего желают, т. е. утверждение трона

 

 

50

νον χοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου ἐν τῷ τόπῳ άρχῆθεν ἐξελέξατο κύριος καὶ τὴν πόλιν ὅλην ἐπανασώσασθαι.... καὶ οἶδ’ ὅτι πολλοὶ συγγραφείς τὰ παρὰ σοῦ γενησόμενα συγγράψονται καὶ ταῖς μετὰ ταῦτα γενεαῖς παραπέμψουσιν. Ἐγὼ δ1 ἐγγὺς τοῦ θανάτου εἰμὶ καὶ οὐκ ἄν ὄψομαι ὅ ἔργον ποιησῃ θεὸς ἐν ταῖς ἐσχάταις ταύταις ἡμέραις, ὅς τὰς πέριξ τῶν Ἀθηνῶν νήσους εἰς μάτην διατρίψας χρόνον μακράν ὡς οὐδὲν ἔγνων ἐπ’ ὠφελείᾳ τῆς ἐμῇς ποίμνης γενόμενος, ἄρας ἐκεῖθεν εἰς τὴν μονὴν τοῦ Προδρόμου τοῦ οἰκοδομηθέντος παρὰ τοῦ μακαρίτου Κομνηνοῦ κῦρ Ἀλεξίου κατεσκήνωσα. Καὶ ὁ Θεὸς ὡς ἔοικε διὰ τὰς ἁμαρτίας μου τὰς πολλὰς, ἀπορφίψας με εἰς καιρόν γήρως καὶ ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν ἰσχόν μου ἐγκαταλείψας με, περιέβαλε δεινῇ ἀῤῥωστίᾳ ἡμιθανὴς γὰρ γέγονα, ὅπερ οἱ ἰατροὶ ἡμίξηρόν φασι. Καὶ τὶ χρὴ λέγειν τ’ἄλλα; μόνον ἡ ὑπερβολὴ τοῦ ψύχους θανατοῖ με καθ’ ἑκάστην, ἥν οὔτε ἀλωπῶν οὔε λαγωῶν δέρματα, οὔτε ὅσα ἄλλα ἐπιτηδεύουσι οἱ ἄνθρωποι εἰς θάλψιν, παραμυθοῦνται, εἰ μὴ μόνον ἡ θηριακὴ, δι’ ἥντινα ἀπέστειλα πρὸς τὴν

великого Константина на месте, из начала избранном Господом и восстановление всего города—опишут многие историки и передадут грядущим поколениям. А я уже близок к смерти и едва ли увижу, что Господь соделает в последние сии дни. Тщетно проведя долгое время на островах по близости от Афин и не принеся никакой пользы моей пастве, я переселился оттуда в обитель Продрома, построенную блаженным Алексеем Комннном. И мне кажется, что Господь за моя великие грехи, отвергнув меня во время старости и покинув в недостатке сил, наказал маня страшною слабостью. Я едва жив, полусухой, как говорят врачи. И что говорить о прочем? Сильный озноб убьет меня, против него не помогают ни лисьи, ни заячьи меха, ни другие средства, способствующие согреванию людей, действует только фириак, за которым я и послал сего отрока и нашего раба.—Ибо ты истинный Богоданный антидот; послав мне известный фириак, оживишь меня находящегося в опасности. Если же бы

 

 

51

ἁγίαν σου βασιλείαν τὸν παρόντα παῖδα καὶ ἡμέτερον δουλευτὴν, ὡς ἄν δι’ αὐτοῦ ἐπιπέμψης μοι. Σὺ γὰρ ἀντίδοτος θεοδώρητος ἀληθῶς. .. κὰμοὶ γοῦν τὴν λεγομένην θηριακὴν ἀποστεῖλας, ζωώσεις μὲ κινδυνεύοντα. Εἰ δὲ καὶ λαγὼν λευκὸν, ὁποίους ἡ Ῥωσία κατάγει εἰς τὴν Μεγαλόπολιν σὺν τῇ θηριακῇ ἐπιστείλης μοι, ταύτῃν γὰρ λέγουσιν οἱ ἱατροὶ διαφερόντως θερμαίνειν, μέγα ἄν βοήθημα ἐπορέξῃς μοι...

благоволил прислать и белого зайца, каких Россия доставляет в Константинополь и фириаку, о котором врачи говорят, что он отменно согревает, ты оказал бы мне большую помощь.


Страница сгенерирована за 0.23 секунд !
Map Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Правообладателям
Контактный e-mail: odinblag@gmail.com

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.