Поиск авторов по алфавиту

Автор:Акоминат Михаил

Акоминат Михаил Императору Ф. Ласкарису

46

2. Восточному императору Ласкарису, τ βασιλεῖ τῆς ανατολῆς τῷ Λασκαρι, cod. Laur, Fol. 143—144.

Τολμήσας ἀναφέρω, κράτιστε αὐτοκράτορ καὶ βασιλεῦ εὐσεβῶν θειότατε πρὸς τῷ τέλει μὲν εἰμι τοῦ βίου, πλήρης γεγονὼς ἡμερῶν, ἐλπίζω δὲ καὶ εύχομαι μὴ πρότερον ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἅν ὄψομαι ἵλεων ἡμῖν τὸν θεὸν γενόμενον καὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν εὐδαιμονίαν τὸ ῥωμαικὸν πολίτευμα ἐπανάγοντα διὰ τῆς ἀρίστης ἡγεμονίας τῆς σῆς βασιλείας καὶ δαυιτικοῖς μακαρισμοῖς στεφανῶσαι τὴν θεοστεφῇ κεφαλὴν, ὅ ἀνταποδοῦσαν τῇ λατινικῇ ἀπονοίᾳ, ὅ ἀνταπέδωκεν ἡμῖν ἀνταπόδομα. Ὅς καὶ νῦν μακαρίζω ὡς εὐλογημένον τῷ θεῷ σπέρμα βασίλειον τεταμιευμένον ἡμῖν, ἵνα μὴ πάντα τοῖς πολεμίοις ἐνάλωτον γένηται μεγαλύνω δὲ καὶ τὸν θεὸν τοιαύτην περιζιόννυντα τὸν σὸν κράτος δύναμιν, ὥστε καὶ παρὰ πάντων ἐθνῶν σχεδὸν τι κυκλοῦσθαι καὶ πάντα γενναίως ἀμύνεσθαι, μέγας ὁ ἐνισχύων σὲ κύριος, καὶ οὐκ ἐῶν ἀποκνάειν ἐπὶ τῷ ἐνδελεχεῖ τῶν κακῶν, ἀλλ’ ἀφ’ ἑτέρου ἀγῶνος εἰς ἐτέρον μεταβαίνειν ἀκμῇ τ ῷ (τε?) ὥσπερ θερμοῖς ἱδρῶσιν ἔτι σταζόμενον.... ταῦτα τεκμήρια ποιούμεθα τοῦ μὴ εἰς τέλος ἐπιλησθήσεσθαι

Державный император и царь! я приближаюсь к концу жизни и полон дней; но надеюсь и желаю не прежде умереть, как увидев исполненную на нас милость Божию, возводящую ромэйское государство к прежнему благополучию чрез отличное водительство твоего царства и давидскими похвалами украсить боговенчанную главу, которая отдала латинскому безумию воздаяние, возданное нам. И ныне ублажаю как семя, Богом благословенное, сбереженное для нас царство, чтобы не все досталось в руки врагам; величаю же и Бога, опоясавшего такою силою твою державу, что ты мужественно защищаешься против всех окружающих врагов и не допустившего пасть под непрерывными бедствиями, но переводящего от одного подвига к другому, когда с тебя еще каплет горячий пот. — В этом мы видим доказательство, что не в конец забыл Господь наследие свое, это есть залог будущей совершенной и чистой свободы ромеев. Такими соображениями

 

 

47

τὸν θεόν τῆς κληρονομίας αὐτοῦ, ταῦτα τῆς ἐσομένης ὁλοσχεροῦς καὶ καθαρὰς τῶν ῥωμαίων ἐλευθερίας ἐνέχυρα. Τούτοις ψυχαγωγεῖται πὰς ὀδυνώμενος καὶ χρησταῖς ἐλπίσιν ἀναζωπυροῦνται οἱ νενεκρωμένοι ταῖς συμφοραῖς σὲ μόνον σωτῇρα καὶ κοινὸν ἐλευθερωτὴν εἰδόχες καὶ ὀνομάζοντες καὶ ὡς εἰς γαλήνιον λιμένα τὸν σὸν κρὰτος καταφεύγουσιν οἱ τοῦ οἰκουμενικοῦ κλυδῶνος ναυαγοὶ ὥσπερ καὶ ὅ ἀπ’ Εὐρίπου ὁρμώμενος ἅρχων θεματικὸς Χαλκούτζης ὁ σεβαστὸς, ἀνὴρ μισολατίνης εἴπέρ τις ἄλλος καὶ τῇ ῥωμαικῇ πολιτείᾳ εὐνούστατος. Ὅς οὐχ οἷος τε ὢν καὶ εἰσέτι τῆς λατινικῆς τυραννίδος τὴν ὕβριν βαστάζειν, χαίρειν έάσας κτῆσιν παντοίαν, τέκνα, πατρίδα, συγγένειαν, εἵλετο μεταναστεῦσαι καὶ παραῤῥιπτεῖσθαί που ἐν ἀνακτόροις ῥωμαικῆς βασιλείας ἤ μένειν ἐν πατρίδι τυραννομένῃ καὶ ὕπο χειρὶ κεῖσθαι λατινικῇ. Διὰ ταῦτα ἐθελοντής φυγόπατρις γεγονὼς πρὸς τὴν σὴν ἀνέπλευσε βασιλείαν, τὴν πανδοχεύτριαν οὐ μόνον τῶν Κωνσταντίνου πολιτῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν λοιπῶν πάντων τῶν ὁθενοῦν προσφευγόντων αὐτῇ....

утешаются все удрученные, эти добрые надежды оживотворяют всех оцепеневших в бедствиях. Смотря на тебя одного как на спасителя и общего освободителя, потерпевшие крушение во всеобщем потопе прибегают как в тихое пристанище под твою державу, и все желают греться под твоими крыльями. Таков я уроженец Еврипа, севаст Халкуца, архонт темы, латиноненавидец более всех и благорасположенный в ромэйскому государству. Не будучи в силах долее выносить насилия латинской тирании, он бросил все имущество, детей, отечество, родство и предпочел выселиться и пресмыкаться где-нибудь во дворце римского царства, чем оставаться в порабощенном отечестве и быть под рукой латинян. Посему, добровольно оставив отечество, он направился к твоему царству, которое с радушием принимает не только граждан Константинополя, но и всех других, откуда бы ни прибегали к нему. Надеюсь, что и он воспользуется твоею милостью и человеколюбием.


Страница сгенерирована за 0.25 секунд !
Map Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Правообладателям
Контактный e-mail: odinblag@gmail.com

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.