Поиск авторов по алфавиту

Автор:Успенский Федор Иванович, профессор

III. Определение патриарха Алексия [Студита] о получающих в дар монастыри

III.

Определение патриарха Алексея [Студита] в 1028 г. о получающих
в дар монастыри.
(Codex Graecus № 1234 Национальной
библиотеки в Париже,
Fol. 270).


Ἴσον ὑπομνὴματος ἐναποτεθειμένου τῷ ἐν Κωνσταντινουπόλει εὐαγεῖ χαρτοφύλακι τοῦ πατριάρχου κῦρ Ἀλεςἱου περὶ τῶν διὰ δωρεᾶς λαμβανόντων μοναστηρίων, καὶ περὶ τινων ἄλλων ἀναγκαίων ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων ταῖς μητροπόλεσι, ταῖς ἀρχιβπισκοπίαις καὶ ταῖς ἐπισκοπίαις ἀνηκουσῶν. Ἀλέξιος

Копия с предложения, сделанного патриархом Алексеем священному хартофилаку в Константинополе о тех, которые получают в дар монастыря и о других церковных делах, относящихся до митрополий, архиепископий и епископий. Алексей Божией милостью архиепископ Кон-

 

 

22

ἑλέω θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ῥώμης καὶ οἰκουμενικὸς πατριάρχης. Μετὰ τῶν ἄλλων ἁπάντων παρατρέχων ὁ χρόνος καὶ τὰς πατριαρχικὰς ἐκαινοτόμησε δωρεὰς, καὶ τὰς ἐπὶ διαμονῇ καὶ εὐθηνἱᾳ καὶ πλατυσμῷ τῶν ἱερῶν φροντιστηρίων πράξεις τῶν μακαριωτάτων πατριάρχων, πράσεις ἀνελευθέρους καὶ μεταφορὰς ἀπὸ προσώπου εἰς πρόσωπα, καπηλείας καὶ πάσης βωμολοχίας πεπληρωμένας. Καὶ εἰκότως ἐκλειπόντων γὰρ τῶν ἀμέμπτως πορευομένων ἐπλήθυναν οἱ ἀροτριῶντες τὰ ἄτοπα κατὰ τὸν Ἴωβ καὶ τὴν ἀρετὴν παρευημέρησεν ἡ κακία. Πᾶς δέ τις κέχηνεν εἰς ἀργύριον οὐδένα πόρον αἰσχρὸν ἢ κέρδος ἀδικον παραιτούμενος, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ εὐαγῶν καὶ ἀπ’ ἐναγῶν ὁμοίως ζητῶν χρηματίζεσθαι, ὡς κινδυνεύειν ἐντεῦθεν τὰ ἱερὰ ἐν ἴσῳ κεῖσθαι τοῖς μιαροῖς καὶ κοινοῦσθαι τὰ ἅγια, καὶ τὸν διακρίνοντα μεταξὺ ἱεροῦ καὶ βέβηλου ἢ κατορθοῦντα καὶ ὁρῶντα καὶ περιπατοῦντα ὀρθῶς μὴ εἶναι σχεδὸν μηδὲ πολιτεύεσθαι. Καὶ σκοπει τί μοι βούλεται τὸ προοίμιον; Παρεφθάρη τῷ βίῳ πᾶσα φαυλότης τανῦν, καὶ τολμᾶται ἀνέδην τὰ ἅσεμνα, ἡ δὲ σκηνὴ

стантинополя—Нового Рима и вселенский патриарх. Мимоидущее время, наряду с другими вещами, коснулось и патриарших даров и изменило распоряжения блаженных патриархов, клонившиеся к поддержанию, улучшению и расширению святых монастырей в низкую продажу, и передачу от одного лица к другому, соединенную с барышничеством и всяким фокусничеством. И поистине, с оскудением благочестия умножились делающие нелепости, по словам Иова, и на место добродетели процвел порок. Все устремились к наживе: не пренебрегая никаким постыдным источником и нечистой прибылью, желают получить барыш равно с священных и посвященных Богу предметов; можно опасаться, что священное смешается с мирским и сделается достоянием толпы принадлежащее Богу. Как будто не стало более людей, которые бы могли различать между священным и мирским … Но к чему ведет это вступление? Мелкая посредственность извратила все, и бесстыдно дерзает не-

 

 

23

ἀποτελέσαι καὶ τὰς ἐπαγγελίας ἀποπληρῶσαι, ὅτι καὶ ταναντία πάντα ἀνερυθριάστως νεανιεύονται καὶ ταῖς ἐρημιύσεσι τούτων ἐρημώσεις ἀπεργάζονται τῶν μὲν ὡν φέρουσιν ἀγαθῶν εἰς κόρον ἀπολαύοντες, τῶν δὲ ὡν δέονται οὐδὲ τὸ εὐτελὲς ἀντες-φέροντες, ἕως εἰς ἐσχάτην αὐτὰ καταστροφῆν καὶ ἐρήμωσιν συνελάσουσιν. Ἐπειδὰν δε ...  ταῦτα καταλύμηνται ἐπ’ ἴσης κοινοῖς κτησειδίοις ἀπεμπολοῦσιν ἤ δωρεὰν ἄλλοις ἐκδιδόασιν, ὡς ἄν τὰ κατὰ λοιπὰ τῆς κάμπης καταφάγοι ἡ ἀκρὶς καὶ τὴν ἐσχάτην πληγὴν ὁ παντελὴς διαδείξηται ὄλεθρος, καὶ εἴτι ἐκείνους διέφυγεν ὑπὸ τούτων ἀναλωθείη. Καὶ τὸ ἔτι τούτων ἀσεμνότερόν τε καὶ ἀπρεπέστερον, γυναῖκες μὲν ἀνδρειῶν ἐπιστατοῦσι φροντιστηρίων, ἄνδρες δὲ γυναικειῶν φροντίζουσι, λύκοι ἄρνας ποιμαίνοντες ἢ καὶ πῦρ εἰς χόρτον ἐπαφιέμενοι ...  Ἀλλ’ ἡ μετριότης ἡμῶν διορίζεται μήτε μετένεξιν ἀπὸ τοῦ παρόντος μοναστηρλίου γίνεσθαι οἱανδήποτε ἀπὸ τοῦ διὰ δωρεᾶς κατέχοντος τοῦτο εἰς ἐτερον πρώσοπον, ἀλλ’ εἰ καὶ γένηταί ποτέ ἄκυρον εἶναι τοῦτο καὶ ἅδεκτον καὶ εὐθύναις ἔνοχον ταῖς ἁρμοδιωτάταις· μήτε γυναῖκα οἵας ἄν εἴη τύχης ἀν

щаний, но бесстыдно решаются на легкомысленное поступки и к опустошению монастырей присоединяют развалины. До сытости наслаждаясь теми благами, которые они дают и нимало не удовлетворяя в том, чего они не имеют, доводят монастыри до крайнего упадка и опустошения. Затем, расстроив их, как простую собственность продают или дарят другим, как будто с тем, чтобы остатки после бури пожрала саранча и всеконечная пагуба нанесла последний удар, и укрывшееся от алчности первого владельца поглощено было вторым. Бывает и того нечестивей и бесстыдней: женщины владеют мужскими монастырями, мужчины же пекутся о женских,—волки пасущие овец, или огонь положенный в солому! Наше смирение определяет: с сего времени не допускать никакой передачи монастыри другому лицу тем, кто владеет им как даром; если же бы это случилось когда, то подобная сделка объявляется недействительною, незаконною и подлежащею преследованию. Женщина, какого

 

 

24

δρείου δεσπόζειν μοναστηρίου, ἤ τοὺναντίον ἄνδρα γυναικείου καὶ μάλιστα ἡλικίας ὑποπχευομένης τυγχάνοντα καὶ σκανδάλου ἀφορμὴν τοῖς πιστοῖς εὐπαρέχοντα... Ὡς ἄν οὖν μήτε μεταφορὰ τὸν μέλλοντα χρόνον ἀπὸ προσώπου εἰς πρόσωπον ἱεροῦ φροντιστηρίου πλημμεληθείη ἢ ἀπεμπόλησις ... τοῦτο δ’ αἰσχύνη καὶ ὑπολογίζεσθαι μή τι λέγειν ... μήτε μὴν γυναικείῳ ἅνδρες σεμνείῳ ἐπιστατοῖεν, ἤ γυναῖκες ἀνδρείῳ προΐσταιντο, τὸ παρὸν ὑπόμνημα ἐξετέθη. Πρὸς τοῖς εἰρημένοις ἔτι καὶ πάσαν ἔκδοσιν παρὰ λαυρίων τὲ καὶ ἱερῶν φροντιστηρίων καὶ κτημάτων καὶ τοπίων ἁπλῶς καὶ ἀμπελόνων, ἥτις μὴ κατὰ γνώμην πατριαρχικὴν ἢ καὶ εἴδησιν τῶν τοῦ σεκρέτου τοῦ εὐαγοῦς χαρτοφυλακίου προέβη, ἀναργύρως ἀνατρέπειν καὶ ἀκυροῦν ...  ἀπὸ τοῦ παρόντος μηδέν τι τούτων γίνεσθαι. Ἀλλ’ εἰ καὶ δεήσον γίνεσθαι τῇ ἡμῶν ἀναφέρειν μετριότητι ἢ καὶ τῷ θεοφιλεστάτω χαρτοφύλακι καὶ τοῖς περί αὐτὸν εὐλαβεστάτοις διακόνοις καὶ πατριαρχικοῖς νοταρίοις, προτροπῇ τούτων καὶ συναινέσει ἐγγράφῳ προβαίνειν τὴν ἔκδοσιν.

бы она ни была состояния, не должна владеть мужским монастырем, также и на оборот— мужчина женским, в особенности, если он не достиг такого возраста, чтобы не подавать верным случая к соблазну. И так, настоящим определением воспрещается на будущее время передача или продажа монастырей от одного лица другому и—о чем стыдно и подумать, не только что говорить—заведывание мужчин женскими монастырями, или женщин мужскими. К вышесказанному еще присоединяется: всякая передача, касающаяся лавр, священных обителей и церковных имений, и местечек и виноградников от настоящего времени должна считаться недействительною и уничтожается без вознаграждения, если она сделана без согласия патриарха и без ведома совета священного хартофилака. Если бы случилась надобность сделать подобную передачу, то должно доложить о том нашему смирению и боголюбезнейшему хартофилаку и честнейшим его диаконам и патриаршеским нотариям и

 

 

25

 

приступать к акту передачи при посредстве их, подучив письменное на то позволение.

Между подписавшими это определение встречаем Агапита адрианопольского и Михаила афинского. Месяц ноябрь, индикт 11, лето 6536 (1028).


Страница сгенерирована за 0.25 секунд !
Map Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Правообладателям
Контактный e-mail: odinblag@gmail.com

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.