Поиск авторов по алфавиту

Автор:Гавриил, патриарх Константинопольский

Гавриил, патр. Константинопольский Грамота о причтении к лику святых Дионисия, архиепископа Закинфского

VII

ГРАМОТА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХА ГАВРИИЛА

о причинении к лику святых Дионисия, архиепископа Закиноского,
от Июня месяца 1703-го года.

Грамота приложена к службе архиепископу Дионисию, которой мы имеем три издания: Ενετιῃσίν, 1774, Εν Αθηναις, 1844, и Εν Ζακυντῳ, 1876.

Συνοδικὴ ἐκθεσις τοῦ πατριάρχου.

Γαβριὴλ ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ῥώμης, καὶ οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.

Τοῖς κατὰ Χριστὸν πολιτευομένοις χάρις καὶ ἔλεος παρὰ Θεοῦ Πατρὸς, καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τοὺς ἐπ ὤμων ἄραντας τὸν τοῦ Κυρίου σωτήριον Σταυρὸν καὶ τροπαιον νίκης κατὰ τοῦ κοσμοκράτορος τοῦ αἰῶνος τοῦτου λαμπρῶς ἐνστησαμένους, καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἀητιήτοις καμάτοις θριαμβεύσαντας, τὸ τε ἄθλον τῆς ἀρετῆς ἐναγωνισαμένους γενναίως, ὁσίαις μνήμαις γεραίρειν πάντες ὁφείλομεν, καὶ ἐκθειάζειν τιμαῖς ἐτησίαις, ὡς τὸν τῆςπομονῆς καὶ καρτερίας στέφανον ἀναδησαμένους θεόθεν, καὶ συντάττειν τῷ χορῷ καὶ καταλόγῳ τῶν ὁσίως καὶ εὐκλεώς ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τὸ εὐαγὲς καρπουμένων μνημόσυνον, οὐχ ἧττον ὀφειλῆς ἐστὶν ἄξιον αὕτή γὰρ μέχρι τέλους ἀνδρικὴ καρτερία, τὸ ἀκαταμάχητον ὅπλον τῆς θείας χάριτος, ὡς θεουργὸς ἀρετὴ, δι ἧς τῆς εὐσεβείας η τελειότης τοίς νικηταῖς τοῦ Χριστοῦ στρατιώταις χαρακτηρίζεται, σώζειν οἶδεν εἴτι καὶ ἀλλο τοὺς θεοφρόνως ταύτην ἐξαοκὴσαντας, καὶ πρὸς μακάριον τέλος ἐπάγειν, καὶ ἀειμνήστους ἀποτελεῖν ἐν γὰρ τῇπομονῇμών κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν, Χριστὸς φησὶν ἀλήθεια οὕτω καὶ γὰρ οἱ πρὸ Νόμου, καὶ οἱ μετὰ τὴν τῆς Χάριτος ἔλευσιν, δι αὐτῆς ἀθλήσαντες παρὰ Θεοῦ ἐδοξάσθησαν, καὶ ὡς θεοφεγγεῖς φωστήρες μέχρι περάτων τῆς Οἰκουμένης ὑπὲρ λόγον ἐξέλαμψαν, μαρτυρηθέντες ἄνωθεν κρεῖττον κατ ἀπόδειξην, ὑπερφυέσι σημείοις, καὶ ξένοις θαύμασι, διὰ τὴν ἐν αὐτοῖς πλημμυρἡσασαν τοῦ πνεύματος πλουσίαν χάριν καὶ δύναμιν ἀντιδοξάζει γὰρ Κύριος ἀσυγκρίτως τοὺς αὐτὸν δι ἀθλήσεως δοξάσαντας, καὶ στέφανοῖ μὲν αὐτοὺς ᾀειθαλέσι καὶ ἀμαράντοις ἄνθεσι τῆς οὐρανίου δόξης καὶ ἐλλάμψεως κατοπτρι-

397

 

 

ζομένους το ἀμὴχανον κάλλος τῆς τρισηλίου Θεότητος, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἑκάστου ἀξίας, σταθμοῖς ἀῤῤήτοις τῆς θείας ἀῦτοῦ εὐθύτητος. Ἐκφαντορικοῖς δὲ πάλιν τερατουργήμασι, καὶ τοῖς κατὰ κόσμον πιστοῖς καταφανεῖς αὐτοὺς ἀπεργάζεται, δι αὐτῶν θαυματουργῶν τὰ παράδοξα ἔνθεν τοι καὶ κατὰ χρέος τοῖς εὐσεβέσιν ἄγαν πρόκειται πᾶσι, κατὰ τὸ ἀρχαῖον κανονικὸν καὶ ἀπαραίτητον ἔθος τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας πανηγυρίζειν φαιδρῶς τοὺς ἁπανταχοῦ ἐν ἄθλοις οἰαπρέψαντας, καὶ γλαφυροῖς ἐγκωμίοις γεραίρειν αὐτοὺς καὶ ἐνδόξοις σεμνολογήμασιν, ὡς ἀξίους ἀναφανέντας ὑπουργοὺς τῆς πολυπόνου ἀσκήσεως· δι ἧς ἑαυτοὺς μὲν ὑπερεδόξασαν, πᾶσι δὲ τῆς μετ εὐλαβείας αὐτοὺς ἐπικαλουμένοις παρὰ Θεοῦ ἔλεος καὶ σωτηρίαν εὐχερῶς ἀντιπορθμεύουσιν.

Ἐπειδὴ τοιγαροῦν πρυσηνέχθησαν ἡμῖν συνοδικῶς ἀναφοραὶ, ἔχουσαι σαφέσι μαρτυρίαις τὸ ἀξιόπιστον τοῦ τε θεοφιλεστάτου ἀρχιεπισκόπου Κεφαλληνίας καὶ Ζακύνθου Κυρ. Τιμοθέου, τοῦ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητοῦ ἡμῶν ἀδελφοῦ καὶ οὐλλειτουργοῦ, καὶ τοῦ ὁσιωτάτου ἡγουμένου τῆς ἱεράς καὶ βασιλικής Μονῆς τῆς καλουμένης τῶν Στροφάδων, Κυρ. Ἀνθίμου, ὑπογραφαῖς τε αὐτῶν κατησφαλισμέναι ἰδίαις, καὶ δέλτος ἔξόχα πολύσελις, βίον ὑψηλὸν, καὶ πράξεις ἑνθέους καὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον διεξοδικῶς μετερχομένη τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ κατ ἐπωνυμίαν γονικὴν Σηκούρου λεγομένου, ἀνδρὸς τὰ μάλιστα κατ ἀρετὴν πολλοὺς τῶν πρότερον διαπρεψάντων ὑπερελάσαντος, καὶ θείων δωρεῶν δαψιλείᾳ χάριτος εὐπορὴταντος, τὸ τε διορατικὸν χάρισμα ἐκ περιουσίας καταπλουτὴσαντος καὶ γὰρ καθάπερ ἱερά αὕτῃ δέλτος τὰ περὶ αὐτοῦ διέξεισιν, ἐκ πατρίδος μὲν ὥρμητο θεῖος οὗτος ἀνὴρ τῆς περίφημου νήσου Ζακύνθου γονεῖς δὲ ἔσχεν εὐσεβείᾳ καὶ γένους ὑπεροχῇ, καὶ πλούτῳ κομῶντας ὑπὲρ πολλοὺς ἄλλους τὰ μαλιστα ὅς τις ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων τοῖς ἱεροῖς ἑκδοθεὶς γράμμασι, καὶ παιδείας εἰς ἄκρον δραξάμενος, πάντα τὰ ἐν κόσμῳ σκύβαλα ἡγὴσατο, καὶ τὴν κατὰ Χριστὸν ζῆσαι πολιτείαν ἡρετήσατο, ἔρωτι θείῳ πτερωθεὶς, καὶ ὅλος δι ὁλου ἑαυτὸν τῷ Θεῷ ἀναθέμενος, διὸ καὶ πρὸς τὰς Κυκλάδας νήσους γενόμενος, κᾀκεῖσε τὴν στενὴν καὶ ἐπίπονον μετερχόμενος ὁδὸν, κατὰ θεῖον τινὰ χρησμὸν, μᾶλλον εἰπεῖν θείαν ψήφον, εἰς ἀρχιερατικὸν ἀνεβιβάσθη ἀξίωμα, χρηματίσας ἄκων Αἰγίνης Ἀρχιεπίσκοπος· ἔνθα τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἀποστολικῶς καὶ θεαρέστως ποιμάνας χρόνον ἱκανὸν, καὶ πᾶσι διάφορα ὑποδείγματα ἐνθέου ἀρετῆς καταλιπὼν, καὶ παραίτησιν τοῦ θρόνου οἰκειοθελῆ ποιησάμενος, τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα παλινδρομήσας κατέλαβε. Κᾀκεῖθεν μεταβὰς φθάνει τὴν ἐν ὄρεσιν ἡλιβάτοις τῆς νήσου πόῤῥω κειμένην τῆς πόλεως, τὴν ἱερὰν καὶ σεβασμίαν φημὶ Μονήν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπονομαζομἐνης Αναφωνητρίας, ἐν καθείρξας ἐαυτὸν, καὶ τὴν τῆς Μονῆς ἐπιστασίαν ἐγχειρισθεὶς, μέχρι τέλους βιοτῆς αὐτοῦ τὸ στάδιον τῆς μοναδικῇς πολιτείας ὑπὲρ φύσιν βροτείαν ἐξασκήσας διελὴλυθε. Νηστείαις, ἀγρυπνίαις, καὶ τοῖς λοιποῖς κακουχίαις τοῦ σώματος καταβαλὼν τὸν ἀντίπαλον, οὓς μὲν νουθετῷν καὶ διδάσκων τῷ λόγῳ τῆς Χάριτος, οὓς δὲ ταῖς θεαρέστοις αὐτοῦ πρὰξεσι πρὸς ἀρετὴν ἐπαλείφων, εἰκὼν καὶ ὑπογραμμὸς πολλῶν ἁγαθῶν τοῖς πᾶσιν ἐγένετο, ἄλλοις τε πλείστοις ἐπαρήγων

398

 

 

ὡς συμπαθής καὶ φιλάδελφος, ταῖς πρὸς Θεὸν αὐτοῦ εὐδιαλλάκτοις ἐντεύξεσιν, αὐτουργὸς θαυμάτων πολλῶν, καὶ παραδόξων καθίστατο, πάθη διάφορα τῶν νοσούντων ἰώμενος καὶ πνεύματα λόγῳ ἀπελάυνων ἀκάθαρτα· ἀλλ ἦν καὶ ἐτερόν τι τῶν ἑαυτού θείων προτερημάτων, τὸ μᾶλλον τῶν ἀπάντων ἐκπλὴξεως ἀξιον, τὸ ἄτυφον τοῦ τρόπου αὐτοῦ καὶ τελεία ταπείνωσις ἔσπευδε καὶ γὰρ ἐπιπόνως τοὺς περὶ αὐτὸν ἐκλανθάνειν, καὶ μὴ ἐπιγνώμονας γίνεσθαι τῆς ἐν αὐτῷ κεκρυμμένης ὑπερφυούς χάρπος, ἵνα μὴ δῆθεν τὸν τῶν ἀνθρώπων ἔπαινον καρπούμενος. τῶν θείων ἀμοιρὴση βραβείων, ἀλλ οὐχ οἷόν τε ἧν κρυβῆναι ὑπὸ τὸν μόδιον, ὃν χάρις ὡς λαμτττῆρα φωτεινὸν ἐπὶ τὸ ὑπερῷον τῶν ἀρετῶν ἐπανήγαγε· διὸ καὶ κατὰ τὴν μακαρίαν αὐτοῦ ἐν Κυρίῳ κοίμησιν, ἀπείρων ἐξαισίων θαυμάτων πλὴθη τὸ θεῖον αὐτοῦ σκήνος καὶ ἱερόν λείψανον ἑνέργῆσαν, καὶ ἐνεργοῦν καθ ἐκάστην διαπρυσίως θεία ἐναπέδειξε δύναμις· ἄτινα δι ἐφέσεως ἔχων εἰδέναι, εἰς τὴν ταῦτα διεξοδικῶς περιέχουσαν ἀνακύψας δέλτον, εἴσεται ἀκριβῶς καὶ μαθήσεται, θάμβος ἐξαίσιον ὲμπσιοῦντα τοῖς μετὰ πίστεως καὶ εὐσεβῶς τὰς θεοσημείας δεχομένοις· ἐπιμεμαρτύρηνται γὰρ ὑπογραφαῖς ἀριδήλοις ἱερωμένων τε καὶ ἑκκλησιαστικῶν προσώπων ἑπιφανῶν τε, καὶ ἀξιωματικῶν ἀρχόντων, οἰκειοχείροις ἀποδείξεσυ ἀλλὰ τούτων οὕτως ἐχόντων, ὡς αἱ ῤηθεῖσαι ἀναφοραὶ διειλὴφασιν, ἐκρυπτε μὲν ἑαυτὸν Ὅσιος ἑφ ὅσον ἐν ζῶσι διετέλει, καὶ τὰς ἐνδομυχούσας κατὰ τὸ ἐνὸν ἐσυσκίαζε χάριτας, τὴν τῶν ἀνθρώπων δόξαν ἀποστρεφόμενος, καὶ θνήσκει μὲν ὡς ἄνθρωπος, καὶ τῇ γῇ παραδίδοται, πάνυ ὀλιγαρίθριοις τισὶ τῶν ἀνθρώπων γνωστὸς ὑπάρχων καὶ ἔκδηλος. Τί δ οὖν ἐντεῦθεν; τερατουργεῖ περὶ τοῦτον παντουργὸς τοῦ Δεσπότου δύναμις· τὸν κεκρυμριενον ἀποκαλύπτει θησαυρὸν τῶν περὶ τὰ θεῖα τινι εὐλαβῶς διακειμένων, καὶ ἐξἄγεται εἰς φῶς τὸ ἱερὸν αὐτοῦ λείψανον, πνέον ὑπερφυοῦς εὐωδίας, καἰ μύρα βλύζον ἰαματικὰ καὶ σωτήρια τοῖς μετ εὐλαβείας προσερχομένοις καὶ πίστεως. τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον τοῦ θεράποντος αὐτοῦ, καὶ πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ τρισμάκαρος.

Ἀνθ ὧν ὡς εὐγνώμονες οἱ περὶ τὰς δύο ταύτας νήοους διατελοῦντες οἰκήτορες τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Κεφαλληνίας καὶ Ζακύνθου, ἱερωμένοι καὶ λαικοὶ ἀπαξάπαντες ἅμα σὺν τῷ θεοφιλεστάτῳ αὐτῶν ἀρχιέπισκόπῳ Κυρ. Τιμοθέῳ, οὐκ ἔκριναν εὐλογον, οὔτε ἡγήσαντο δίκαιον, τὸν τοσούτοις καὶ τηλικούτοις παρὰ Θεοῦ δοξασθέντα ἀξιαγάστοις σημείοις καὶ θαόμασι, μὴ ἀντιλαμβάνειν καὶ παρὰ τοῦ εὐσεβούς τῆς  Ἐκκλησίας συστήματος τὰς ὀφειλομένας ἐτησίους τιμάς καὶ τὰ ἐορτάσιμα δίκαια· οὐχ ὡς χρήζοντος τοῦ ὁσίου τῶν ἀνθρωπίνων τιμῶν, ἀλλ ἵνα ἡμεῖς διὰ τὰς πρὸς ἐκεῖνον τιμάς τὸν παρὰ Θεοῦ ἐπισπώμεθα ἔλεον διὸ καὶ διὰ τῆς  ἀποστολής τῶν ἀναφορῶν τούτων πρὸς τὴν ἡμῶν μετριότητα, τὸν ἔνθεον αὐτῶν πόθον, ὃν ὑπ ἀκρας εὐλαβείας ἔχουσι πρὸς τὸν ὅσιον Ἱεράρχην, ἐκδηλώσαντες, καὶ ἐξαιτησάμενοι δοθῆναι αὐτοῖς προτροπὴν καὶ ἄδειαν παρὰ τοῦ οἰκουμενικοῦ τοῦτου Θρόνου τῆς καθ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ μεγάλης Ἐκκλησίας, ἔχοντος τὸ ἐνδόσιμον ἄνωθεν μετὰ τῶν λοιπῶν αὐτοῦ προνομίων, διὰ βασιλικῶν καὶ πατρικῶν θεσπισμάτων, τοῦ συνιστᾷν καὶ κανονίζειν τὰ κανονισμοῦ δεόμενα, ὃπως ἔχωσιν ἑπ ἀδείας ἐκκλησιας τι-

399

 

 

κῆς στὴσαι τῷ ἁγίῳ ἑορτὴν ἑτήσιον, καὶ τελεῖν αὐτῷ πανηγυρικὸν μνημόσυνον. Τῆς οὖν αἰτήσεως αὐτῶν ταύτης καὶ ἀξιώσεως συνοδικῶς ἑπικριθείσης, καὶ δικαίας ὄντως καὶ εὐλογου ἀναφανείσης, μετ εὐμενείας ταύτην ὑπεδέξατο μετριότης ἡμῶν καὶ δὴ γράφουσα συνοδικῶς μετὰ τῶν περὶ αὐτὴν ἱερωτάτων Μητροπολιτῶν καὶ ὑπερτίμων, τῶν ἐν ἀγίῳ Πνεύματι ἀγαπητῶν αὐτῆς ἀδελφῶν καὶ συλλειτουργῶν, ἐντέλλεται καὶ ἐν ἀγίῳ ἀποφαίνεται Πνεύματι, ἵνα θεοφιλέστατος ἀρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας καὶ Ζακύνθου Κύρ. Τιμόθεος, καὶ περὶ αὐτὸν τοῦ ἱεροῦ καταλόγου πρεσβυτέρων τε καὶ ἱερομόναχων σύλλογος, καὶ ἅπας τῶν ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων περιώνυμος τοῦ Κυρίου λαὸς ἕχωσι πληρεστάτην ἅδειαν συστῆσαι τοῦντεῦθεν ἑορτὴν ἑτήσιον καὶ μνημην πανηγυρικὴν ἐκίελεῖν τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν καὶ ἱεράρχου Διονυσίου τοῦ θαυματουργοῦ ἐν τῇ ὡρισμένῃ εὐσήμῳ ἡμέρᾳ αὐτοῦ, ἴτοι κατὰ τὴν δεκάτην ἑβδόμην τοῦ Δεκεμβρίου μηνὸς, ἐν τῇ ἱεμᾳ Μονῆ τῆς Μεταμορφώσεως τῇ κατὰ τὴν νῆσον τῶν Στροφάδων, ὅπου καὶ τὸ ἱερὸν αὐτοῦ λείψανον, ταῖς κανονικαῖς ἀκολουθίαις, ᾂδοντες καὶ ψαλλοντες τῷ Κυρίῳ, εἰς δόξαν Θεού καὶ Πατρὸς, τοῦ ἐπιβραβεύσαντος ἐκ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ τὸν τοιοῦτον ἀτίμητον θησαυρόν καὶ ταῖς δυσὶ ταύταις νήσοις, περιγραφομένης ἐν μόναις ταύταις τῆς ἐτησίου ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου καὶ πανηγύρεως, ἐνθα καὶ θεία ἐπέσκηψε χάρις, καὶ διατηρῆται ἀπαραιτήτως ἐπικυρούμενη αὕτή τοῦ Ὁσίου τελετὴ μέχρι τερμάτων αἰώνων, παρ οὐδενὸς διασειομένη, κωλυομένη τὸ σύνολον ὅθεν εἰς ἔνδειξιν καὶ ἀσφάλειαν τῆς τοιαύτης προτροπῆς καὶ ἀδείας ἐγένετο καὶ τὸ παρὸν ἡμέτερον πατριαρχικὸν καὶ συνοδικὸν προτρεπτικὸν Γράμμα, καὶ ἐπεδοθη τοῖς αἰτησαμένοις.

Ἐν ἔτει σωτημίῳ ᾳψιγ'. 1708 μηνὶ Ἰουνίῳ Ἰνδικτιῶνος δεκάτης πρώτης.

ΓΑΒΡΙΗΛ ἐλέῳ Θεοῦ Ἁρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ῥώμης, καὶ οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.

Ὁ Καισαρίας Κυπριανός.

Ὁ Ἡρακλείας καὶ Ῥαιδεστοῦ Νεόφυτος.

Ὁ Κυζίκου Κύριλλος.

Νικομήδειας Παρθένιος.

Ὁ Χαλκηδόνος Κωνστάντιος.

Ὁ Θεσσαλονίκης Ἰγνάτιος.

Ὁ Προυσσης Κύριλλος.

Ὁ Δέρκων Νικόδημος.

Ὁ Προικονήσου Θεόκλητος.

Ὁ Ἀγαθουπόλεως Ῥωμανός.

 

Перевод.

Соборное изложение патриарха.

Гавриил, милостию Божиею архиепископ Константинополя, нового Рима, и вселенский патриарх, жительствующим по Христе благодать и милость от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа.

400

 

 

Подъявших на рамена спасительный крест Господа и славно водрузивших знамя победы над миродержителем века сего и неодолимыми подвигами восторжествовавших над сплою его и мужественной борьбой приобретших награду за добродетель все мы должны прославлять священными памятями и освящать ежегодными чествованиями, как увенчанных от Бога венцом терпения и подвига; равным образом нашею обязанностью должно быть и то, чтобы сопричислять (их) к сонму святых и списку преподобно и славно удостаиваемых от церкви святого воспоминания. Ибо сие до конца мужественное терпение, непобедимое оружие божественной благодати, как чудодейственная добродетель, которою знаменуется совершенство благочестия победоносных воинов Христовых, может не менее, чем и что-либо другое, спасать богомысленно в ней упразднявшихся и приводить к блаженному концу и соделывать приснопамятными ибо—в терпении вашем стяжите души ваша, говорит Истина Христос (Лук. 21. 19). Таким образом, и те, кои были под законом, и те, кои по пришествии благодати подвизались при помощи ее, прославлены были от Бога и как богосиянные светильники несказанно воссияли до пределов вселенной, быв засвидетельствованы свыше более, чем сколько 'требуется для доказательства, сверхъестественными знамениями и удивительными чудесами, по причине преизобиловавшей в них богатой благодати и силы Духа. Подлинно, несравненным образом воспрославляет Господь прославивших Его подвижничеством и увенчивает их присноцветущими и неувядаемыми цветами небесной славы и сияния, так как они отражают недостижимую красоту трисолнечного Божества по мере достоинства каждого на неизреченных весах Его божественной правды. А также посредством явных чудотворений соделывает их и известными верным в мире, совершая чрез них дивные чудеса. Посему-то всем благочестивым и належит непременный долг, по древнему каноническому и непреложному обычаю святой церкви Божией, светло праздновать просиявшим всюду подвигами и славить их изящными похвалами и высокими похвальными речами, как явившихся достойными служителями многотрудного подвижничества, чрез которое самих себя воспрославили, а всем с благопочтением их призывающим с поспешением вознизпосылают милость и спасение.

Итак, ныне соборно представлены нам донесения, имеющие удостоверение в ясных свидетельствах, боголюбезнейшего архиепископа Кефалонийского и Закинфского кир Тимофея, возлюбленного во СвятомДухе брата нашего и сослужителя, и преподобнейшего

401

 

 

игумена святой и царской обители, называемой Строфадской, 1) кир Анфима, подтвержденные их собственными подписями,—и записка чрезвычайно обширная, подробно излагающая высокую жизнь в божественные сверхчеловеческие деяния преподобного и богоносного отца нашего Дионисия, имеющего родовое прозвание Сикура, мужа, добродетелью своею далеко превзошедшего многих из прежде него просиявших и изобилием божественных даров благодати преизбыточествовавшего и даром прозрения до излиха обогащенного. Сей божественный муж, как повествует о нем эта священная записка, происходил по отечеству из славного острова Закинфа, родителей же имел весьма возвышавшихся над многими другими благочестием, знатностью рода и богатством. Он, от юных ногтей предавшись священным письменам и достигши верха в учении, все мирское почел за уметы (Филипп. 3, 8) и возлюбил проводить жизнь по Христу, окрыленный любовью божественною и всецело посвятив всего себя Богу. Посему, и быв на островах Кикладских 2) и там проходя тесный и трудный путь, по божественному некоторому откровению или, лучше сказать, по божественному определению, был возведен в архиерейское достоинство, став против води архиепископом Эгинскимх 3). Довольное время пасши здесь апостольски и богоугодно свое стадо и всем оставив различные примеры божественной добродетели и совершив добровольное отречение от престола, возвратился в отечество свое и отсюда скоро уходить в находящуюся на неприступных горах острова и далеко лежащую от города, обитель, именно — Пресвятой Богородицы, нарицаемой Возгласительницы в которой, заключив себя и получив предстоятельство над обителью, до конца жизни своей проходил поприще монашеского жительства, подвизавшись свыше смертного естества 4). Пощениями, бдениями и прочими измождениями

1) Два маленькие острова Строфадские,—Στροφάδες. находится в Ионическом море, против Пелопоннеса, на юг от острова Закинфа.

2) Группа островов Кикладских или Цикладских—в Эгейском море, на юг—юго-запад от Аттики (Афин) и острове Евбеи.

3) Остров Эгина находится между Аттикой и Арголидой в заливе, носящем его имя, на юго-запад от Афин.

4) Св. Дионисий скончался 17-го Декабря 1624-го года и погребен был, согласно его завещанию, в монастыре Строфадском. После 1703-го и до 1725-го года мощи его перенесены были из монастыря Строфадского на остров Закинф, в главный город острова, носящий одно с ниш имя, в котором и находятся в настоящее время. Житие Дионисия—в Новом Лпмонаре, стр. 460, пролог—

402

 

 

тела одолев противника, одних наставляя и уча словом благодати, других привлекая к добродетели своими богоугодными делами, он был для всех образом и примером многих добродетелей, а другим многим помогая как сострадательный и братолюбивый, своими благоумилостивительными заступлениями пред Богом явил себя совершителем многих и дивных чудес, врачуя разные болезни недугующих и словом прогоняя духов нечистых. Но было нечто и другое между его божественными преимуществами, наиболее достойное, удивления всех,—отсутствие надмения в его поведении (нраве) и крайнее смирение. Усиленно старался он укрываться от окружавших его и оставлять ихв неизвестности относительно сокрытой в нем сверхъестественной благодати, конечно, для того, чтобы, получая хвалу от людей, не лишиться божественных наград. Но невозможно было укрыться под спудом тому, кого благодать как светильник светлый возвела на вершину добродетелей. Посему и после его блаженного в Господе успения божественная сила воочию всех явила божественное его обиталище и священные мощи совершившими и ежедневно совершающими бесчисленное множество поразительных чудес, о которых имеющий желание знать узнает точно, обратившись к содержащей их подробной записке, и (здесь) увидит их способными возбуждать необыкновенное изумление в тех, которые принимают с верою и благочестно Божественные знамения, ибо засвидетельствованы яснейшими подписями священных и церковных лиц й собственноручными удостоверениями знатных и высокопоставленных начальников. Но между тем как это так себя имеет, по сообщению сказанных донесений, скрывал себя преподобный, пока находился между живыми, и по возможности утаевал пребывавшие (в нем) благодатные дары, отвращаясь славы у людей. И умирает как человек и земле предается, будучи известен и знаем весьма малочисленным некоторым людям. Что же потом? Чудотворитт о нем вседействующая сила Господа, открывает сокрытое сокровище одному из благоговейных чтителей предметов божественных, я взводятся на свет священные его мощи, издавая сверхъестественное благовоние и источая врачебное и спасительное миро приходящим с благоговением и верою, Господу содействующую в славу и хвалу служителя Его и отца нашего Дионисия преблаженного.

в Синаксаристе под 17-м Декабря (у Барского, покланявшегося мощам Дионисия находившимся уже в городе Закивфе, в 1725-м году, по изд. 1800 г. стр. 126).

403

 

 

В благодарность за сие постоянно пребывающие на сих двух островах 1) обитатели архиепископии Кефалонийской и Закинфской, все без изъятия священные и миряне вместе с боголюбивейшим их архиепископом кир Тимофеем не сочли благопристойным и не признали справедливым прославленному от Бога столь великими в столь многими достославными впадениями и чудесами не воздавать и от благочестивого общества церкви подобающих ежегодных почестей и надлежащих празднеств не потому, чтобы нуждался преподобный в человеческих почестях, но дабы мы чрез почести (воздаваемые) ему могли привлекать (себе) милость от Бога. Почему и чрез послание сих сообщений к нашей мерности изъявляя свою святую любовь, которую с чрезвычайным благоговением имеют они к преподобному иерарху, просят дать им дозволение (протропь) и разрешение от сего вселенского престола нашей Христовой великой церкви, имеющего изначала преданное ему вместе с прочими его преимуществами, посредством царских и отеческих узаконений, право установлять и узаконять то, что требует узаконения, дабы могли они с церковного дозволения уставать ежегодный праздник святому и совершать ему торжественное празднование. Итак, поелику сие их прошение и ходатайство соборно одобрено, как оказавшееся вполне справедливым и основательным: то с благосклонностью приняла его наша мерность. И соборно пиша с находящимися при ней (нас) священнейшими митрополитами и пречестными, во Святом Духе возлюбленными ее (нашими) братьями, заповедует (—ем) и во Святом Духе изрекает (—ем), чтобы боголюбезнейший Кефалонийский и Закинфский кир Тимофей и находящееся при нем собрание священного причта пресвитеров и иеромонахов и весь сущий ври нем именитый народ Господень, состоящий из начальствующих и начальствуемых, имели полнейшее дозволение составить с сего времени ежегодный праздник и совершать торжественную память преподобного и богоносного отца нашего и иерарха Дионисия чудотворца в определенный благознаменательный для него день, то есть в семнадцатый  Декабря месяца, в священной обители Преображения, находящейся на (одном) острове (из двух) Строфадских, где и священные его мощи, каноническими (узаконенными) последованиями, поя и воспевая Господу в славу Бога и Отца, даровавшего от богатства благости Его сие бесценное сокровище, и (именно) на двух сих островах, так чтобы ежегодное празднество святого и торжество ограни-

1) Т. е. Строфадских.

404

 

 

чивалось одними ими (этими островами), где низошла и божественная благодать, и да соблюдается неизменно сие утверждаемое священнослужение святому до конца веков, совершенно никем не нарушаемое или препятствуемое. Посему, в объявление и утверждение сего разрешения и позволения издана и настоящая наша патриаршая и соборная разрешительная грамота и предана просителям.

В лето спасительное 1703. В месяце Июне, индиктиона 11-го.

† Гавриил, милостию Божиею архиепископ Константинополя, нового Рима, и вселенский патриарх.

Кесарийский Киприан.

Ираклийский и Редестский Неофит.

Кизический Кирилл.

Никомидийский Парфений.

Халкидонский Констанций.

Фессалоникский Игнатий.

Прусский Кирилл.

Деркский Никодим.

Приконисский Феоклит.

Агатупольский Роман.

405


Страница сгенерирована за 0.2 секунд !
Map Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Правообладателям
Контактный e-mail: odinblag@gmail.com

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.